Spitznagel

Refine:

>

Keywords

Keywords
>

Price Range

Price Range
Refine
Spitznagel SPK 0800606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 10 VA 833 mA Sale
Spitznagel SPK 0800606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 10 VA 833 mA £14.95 £7.95
Spitznagel SPK 0801818 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 18 V AC 10 VA 278 mA Sale
Spitznagel SPK 0801818 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 18 V AC 10 VA 278 mA £14.95 £7.95
Spitznagel SPK 03118 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 3 VA 167 mA Sale
Spitznagel SPK 03118 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 3 VA 167 mA £5.95 £3.95
Spitznagel SPK 03112 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 3 VA 250 mA Sale
Spitznagel SPK 03112 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 3 VA 250 mA £6.95 £5.95
Spitznagel SPK 0311212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 3 VA 125 mA Sale
Spitznagel SPK 0311212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 3 VA 125 mA £6.95 £5.95
Spitznagel SPK 08015 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 10 VA 667 mA Sale
Spitznagel SPK 08015 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 10 VA 667 mA £11.95 £6.95
Spitznagel SPK 08012 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 10 VA 833 mA Sale
Spitznagel SPK 08012 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 10 VA 833 mA £11.95 £6.95
Spitznagel SPK 0311818 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 18 V AC 3 VA 83 mA Sale
Spitznagel SPK 0311818 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 18 V AC 3 VA 83 mA £6.95 £3.95
Spitznagel SPK 03124 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 3 VA 125 mA Sale
Spitznagel SPK 03124 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 3 VA 125 mA £5.95 £3.95
Spitznagel SPK 0310606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 3 VA 250 mA Sale
Spitznagel SPK 0310606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 3 VA 250 mA £6.95 £3.95
Spitznagel SPK 0311515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3 VA 100 mA Sale
Spitznagel SPK 0311515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3 VA 100 mA £6.95 £5.95
Spitznagel SPK 08006 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 10 VA 1667 mA Sale
Spitznagel SPK 08006 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 10 VA 1667 mA £12.95 £8.95
Spitznagel SPK 03106 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 3 VA 500 mA Sale
Spitznagel SPK 03106 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 3 VA 500 mA £5.95 £3.95
Spitznagel SPK 0801212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 10 VA 417 mA Sale
Spitznagel SPK 0801212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 10 VA 417 mA £14.95 £8.95
Spitznagel SPK 01406 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 1.50 VA 250 mA Sale
Spitznagel SPK 01406 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 1.50 VA 250 mA £3.95 £2.95
AC/DC PSU (print) Spitznagel SPN 00205 5 V DC 0.4 A 2 W Sale
AC/DC PSU (print) Spitznagel SPN 00205 5 V DC 0.4 A 2 W £19.95 £16.95
Spitznagel SPF 2530606 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 6 V AC 25 VA 2083 mA Sale
Spitznagel SPF 2530606 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 6 V AC 25 VA 2083 mA £22.95 £19.95
Spitznagel SPF 0641515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 6 VA 200 mA Sale
Spitznagel SPF 0641515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 6 VA 200 mA £9.95 £6.95
Spitznagel SPK 05518 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 5.50 VA 306 mA Sale
Spitznagel SPK 05518 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 5.50 VA 306 mA £6.95 £4.95
Spitznagel SPK 0041515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 0.45 VA 15 mA Sale
Spitznagel SPK 0041515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 0.45 VA 15 mA £3.95 £1.95
Spitznagel SPK 0031515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 0.35 VA 12 mA Sale
Spitznagel SPK 0031515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 0.35 VA 12 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 0221212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 2.2 VA 92 mA Sale
Spitznagel SPK 0221212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 2.2 VA 92 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPF 0941212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 10 VA 417 mA Sale
Spitznagel SPF 0941212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 10 VA 417 mA £10.95 £8.95
Spitznagel SPK 0551212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 5.50 VA 229 mA Sale
Spitznagel SPK 0551212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 5.50 VA 229 mA £6.95 £3.95
Spitznagel SPK 0220606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 2.2 VA 183 mA Sale
Spitznagel SPK 0220606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 2.2 VA 183 mA £4.95 £3.95
Spitznagel SPK 00315 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 0.35 VA 23 mA Sale
Spitznagel SPK 00315 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 0.35 VA 23 mA £3.95 £1.95
Spitznagel SPK 02218 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 2.2 VA 122 mA Sale
Spitznagel SPK 02218 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 2.2 VA 122 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 0030606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 0.35 VA 29 mA Sale
Spitznagel SPK 0030606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 0.35 VA 29 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 03815 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 3.8 VA 253 mA Sale
Spitznagel SPK 03815 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 3.8 VA 253 mA £6.95 £5.95
Spitznagel SPK 0380606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 3.8 VA 317 mA Sale
Spitznagel SPK 0380606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 3.8 VA 317 mA £5.95 £4.95
Spitznagel SPF 2531515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 25 VA 833 mA Sale
Spitznagel SPF 2531515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 25 VA 833 mA £16.95 £13.95
Spitznagel SPF 1830909 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 9 V AC 18 VA 1000 mA Sale
Spitznagel SPF 1830909 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 9 V AC 18 VA 1000 mA £14.95 £7.95
Spitznagel SPK 0040606 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.45 VA 38 mA Sale
Spitznagel SPK 0040606 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.45 VA 38 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 02209 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 2.2 VA 244 mA Sale
Spitznagel SPK 02209 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 2.2 VA 244 mA £4.95 £3.95
Spitznagel SPK 0380909 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 9 V AC 3.8 VA 211 mA Sale
Spitznagel SPK 0380909 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 9 V AC 3.8 VA 211 mA £5.95 £3.95
Spitznagel SPK 03818 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 3.8 VA 211 mA Sale
Spitznagel SPK 03818 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 3.8 VA 211 mA £5.95 £3.95
Spitznagel SPK 02212 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 2.2 VA 183 mA Sale
Spitznagel SPK 02212 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 2.2 VA 183 mA £4.95 £3.95
Spitznagel SPK 05524 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 5.50 VA 229 mA Sale
Spitznagel SPK 05524 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 5.50 VA 229 mA £7.95 £6.95
Spitznagel SPF 1430606 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 6 V AC 14 VA 1167 mA Sale
Spitznagel SPF 1430606 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 6 V AC 14 VA 1167 mA £13.95 £7.95
Spitznagel SPK 00424 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 0.45 VA 19 mA Sale
Spitznagel SPK 00424 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 0.45 VA 19 mA £3.95 £1.95
Spitznagel SPK 0381515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3.8 VA 127 mA Sale
Spitznagel SPK 0381515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3.8 VA 127 mA £5.95 £4.95
Spitznagel SPK 01412 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 1.50 VA 125 mA Sale
Spitznagel SPK 01412 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 1.50 VA 125 mA £3.95
Spitznagel SPF 0641212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 6 VA 250 mA Sale
Spitznagel SPF 0641212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 6 VA 250 mA £9.95 £7.95
Spitznagel SPK 0550606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 5.50 VA 458 mA Sale
Spitznagel SPK 0550606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 5.50 VA 458 mA £6.95 £3.95
Spitznagel SPK 02206 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 2.20 VA 367 mA Sale
Spitznagel SPK 02206 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 2.20 VA 367 mA £3.95 £1.95
Spitznagel SPK 05515 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 5.50 VA 367 mA Sale
Spitznagel SPK 05515 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 5.50 VA 367 mA £6.95 £3.95
Spitznagel SPK 00312 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 0.35 VA 29 mA Sale
Spitznagel SPK 00312 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 0.35 VA 29 mA £3.95
Spitznagel SPK 00406 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.45 VA 75 mA Sale
Spitznagel SPK 00406 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.45 VA 75 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 05509 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 5.50 VA 611 mA Sale
Spitznagel SPK 05509 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 5.50 VA 611 mA £6.95 £5.95
Spitznagel SPK 02224 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 2.2 VA 92 mA Sale
Spitznagel SPK 02224 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 2.2 VA 92 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 00306 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.35 VA 58 mA Sale
Spitznagel SPK 00306 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.35 VA 58 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 05506 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 5.50 VA 917 mA Sale
Spitznagel SPK 05506 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 5.50 VA 917 mA £6.95 £4.95
Spitznagel SPK 01424 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 1.50 VA 63 mA Sale
Spitznagel SPK 01424 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 1.50 VA 63 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 01418 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 1.50 VA 83 mA Sale
Spitznagel SPK 01418 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 1.50 VA 83 mA £1.95
Spitznagel SPK 00318 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 0.35 VA 19 mA Sale
Spitznagel SPK 00318 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 0.35 VA 19 mA £3.95 £2.95
Spitznagel SPK 03806 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 3.8 VA 633 mA Sale
Spitznagel SPK 03806 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 3.8 VA 633 mA £6.95 £3.95
Spitznagel SPF 0940909 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 9 V AC 10 VA 556 mA Sale
Spitznagel SPF 0940909 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 9 V AC 10 VA 556 mA £10.95 £9.95
Spitznagel SPK 0551515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 5.50 VA 183 mA Sale
Spitznagel SPK 0551515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 5.50 VA 183 mA £6.95 £3.95
Spitznagel SPF 1431515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 14 VA 467 mA Sale
Spitznagel SPF 1431515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 14 VA 467 mA £13.95 £9.95
Spitznagel SPK 03809 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 3.8 VA 422 mA Sale
Spitznagel SPK 03809 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 3.8 VA 422 mA £6.95 £3.95
Spitznagel SPK 03824 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 3.8 VA 158 mA Sale
Spitznagel SPK 03824 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 3.8 VA 158 mA £6.95 £5.95
Spitznagel SPK 0220909 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 9 V AC 2.2 VA 122 mA Sale
Spitznagel SPK 0220909 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 9 V AC 2.2 VA 122 mA £4.95 £2.95
Spitznagel SPK 03812 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 3.8 VA 317 mA Sale
Spitznagel SPK 03812 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 3.8 VA 317 mA £6.95 £4.95
Spitznagel SPK 0221515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 2.2 VA 73 mA Sale
Spitznagel SPK 0221515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 2.2 VA 73 mA £3.95 £2.95
Refine